Правила та договори

Внутрішні правила надання фінансових послуг:
Положення про надання ломбардом фінансових та супутніх послуг

1. Перелік фінансових послуг, що надаються ломбардом.

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", свого Засновницького договору ломбард надає:

1.2. Фінансові послуги:

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

1.3. Супутні послуги:

- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

- реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

1.4. При наданні фінансових послуг ломбард здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів.

2. Умови надання фінансових послуг ломбардом.

2.1 Ломбард надає фінансові послуги зазначені у п. 1.1 цього Положення з дотриманням вимог Положення „Про надання фінансових послуг ломбардами" затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 26.04.2005 N 3981.

2.2. Ломбард надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит готівкою у розмірі згідно оціночної вартості.

2.3. Забезпеченням зобов'язань Позичальника є заклад майна Позичальника

2.4. Позичальник зобов'язується повернути Кредитодавцю суму Кредиту та сплатити відсотки за користування Кредитом не пізніше зазначеної у Договорі дати.

2.5. Якщо датою повернення Кредиту є не робочий день Кредитодавця, то датою повернення кредиту вважається його перший наступний робочий день.3. Договір ломбарду.

3.1. У Договорі про надання фінансового кредиту ломбардом зазначається:

- найменування, місцезнаходження та реквізити ломбарду,

- прізвище, ім'я, по батькові клієнта - фізичної особи,

- дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або інший документ, що посвідчує особу; дані про місце проживання;

- предмет договору;

- права та обов'язки сторін;

- сума фінансового кредиту;

- дата надання фінансового кредиту;

- строк користування фінансовим кредитом;

- дата повернення фінансового кредиту;

- процент за користування фінансовим кредитом;

- посилання на договір закладу, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту;

- посилання на договір страхування предмета застави в разі наявності;

- відповідальність сторін;

- підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору;

- підписи сторін;

- відмітка (підпис) позичальника про ознайомлення з внутрішніми правилами та положенням про надання фінансових послуг ломбардом.3.2. У частині Договору щодо майна, яке є предметом закладу вказується:

- опис та характеристики майна, що є предметом закладу;

- опис каміння, якщо воно є складовою частиною Предмету;

- забезпеченням зобов'язань Заставодавця, як Позичальника, перед Заставодержателем;

- умови страхування майна;

- умови зберігання майна;

- умови відшкодування збитків та інших витрат, понесених Заставодержателем в наслідок невиконання Заставодавцем, як Позичальником зобов`язань по Договору;

- засоби відчуження майна в разі невиконання Позичальником умов договору.

3.3. За погодженням сторін може бути укладений Договір про пролонгацію, у якому вказується:

- строк, на який подовжується термін користування Кредитом;

- дата повернення Кредиту;

- проценти за користування Кредитом;

- інші відомості.4. Права та обов'язки сторін

4.1. За наявності згоди Кредитодавця Позичальник має право:

4.1.2. Достроково повернути суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного терміну користування Кредитом.

4.1.3. Подовжити термін дії Договору за умови часткового погашення заборгованості, щодо сплати відсотків за користування Кредитом за той термін, на який Позичальник має намір подовжити дію Договору.

4.1.4. За умови повного погашення відсотків за користування Кредитом на день звернення: подовжити термін дії Договору на будь-який період, а також повернути частину Кредиту або отримати додаткову суму Кредиту, в разі якщо за згодою Сторін буде відповідно зменшено/збільшено оцінну вартість Предмету згідно Договору.

4.2. Заставодержатель зобов'язується: належним чином зберігати Предмет; за втрату Предмета нести відповідальність перед Заставодавцем у розмірі оцінної вартості Предмету, встановленої згідно опису Предмету, а за недостачу або ушкодження Предмету у розмірі суми на яку знизилася його оцінна вартість. Негайно повернути Заставодавцю Предмет при виконанні ним своїх зобов'язань за Договором у повному обсязі та у строк.

4.3. Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем, як Позичальником, своїх зобов'язань за Договором у повному обсязі та у строк, Заставодержатель з метою погашення Кредиту, а також процентів за користування Кредитом, відшкодування збитків та інших витрат, понесених Заставодержателем внаслідок невиконання Заставодавцем, як Позичальником зобов`язань по Договору, звернути стягнення на закладене майно шляхом набуття права власності на Предмет та/або його примусового відчуження, при цьому засіб відчуження обирається Заставодержателем на його власний розсуд.

4.4. У разі, якщо Заставодавець як Позичальник прострочив, а Заставодержатель вже здійснив передпродажну підготовку Предмету, Заставодавець втрачає право вимагати виконання Заставодержателем зобов`язань, передбачених Договором - стосовно недостачі та/або ушкодження Предмету.

4.5. У разі невиконання Позичальником своїх зобов'язань по Договору у повному обсязі та у строк, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на Предмет застави.

4.6. У разі, якщо Позичальник прострочив, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно Договору, Позичальник сплачує Позикодавцю додаткові та звичайні відсотки від суми Кредиту за кожний день прострочення відповідно умов Договору.

4.7. Сума відсотків за користування Кредитом та додаткових відсотків нараховується Кредитодавцем в день погашення Кредиту чи подовження Договору, при цьому враховується перший день надання Кредиту/подовження дії Договору та не враховується день погашення Кредиту/сплати відсотків за користування Кредитом при подовженні Договору, але в будь-якому випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином обумовлена сума підлягає обов'язковому перерахунку з урахуванням фактичного строку користування Кредитом у календарних днях на момент сплати.

4.8. Договір вважається укладеним з дати підписання Сторонами та діє до моменту припинення Договору. Договір може бути достроково припинено відповідно до закону.5. Страхування предметів застави.

5.1. Кредитодавець може застрахувати Предмет застави за його оцінною вартістю на весь строк дії Договору. Страхування здійснюється Кредитодавцем (Заставодержателем) за рахунок та в інтересах Позичальника (Заставодавця). Страхові платежі розраховуються, виходячи з фактичного строку Договору в календарних днях, але в будь-якому випадку мінімальним строком для їх розрахунку є один календарний день.

_______________________________________________________________

Типові договори про надання фінансових послуг:

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЛОМБАРДОМ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (Договір 1)

«Кредитодавець» (п.2 Специфікації до договору 1,2 далі – «Специфікацїя»), з одного боку, та «Позичапьник» (п.3 Специфікації) з іншого боку, уклали цей договір про надання ломбардом фінансового кредиту, номер і дату укладання якого зазначено в п.1 Специфікації. (далі - Договір 1), про нижченаведене:

1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит грошовими коштами (готівкою), надалі – «Кредит», у розмірі згідно п.7 Специфікації.

2. Забезпеченням зобов'язань Позичальника за договором 1 є заклад майна Позичальника згідно договору закладу майна до ломбарду (далі - Договір 2).

3. Позичальник зобов'язується повернути Кредитодавцю суму Кредиту в повному обсязі та сплатити проценти за користування Кредитом згідно п.8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у п.4 Специфікації, при цьому якщо датою повернення Кредиту є не робочий день Кредитодавця, то датою повернення Кредиту вважається його перший наступний робочий день.

4. За наявності згоди Кредитодавця Позичальник має право:

4.1. достроково повернути суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного строку користування Кредитом.

5. У разі невиконання Позичапьником своїх зобов'язань по договору 1 у повному обсязі та у строк згідно п. 3 договору 1, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на Предмет закладу згідно договору 2. Предмет закладу може бути застрахований в інтересах та за рахунок Позичальника.

6. У разі, якщо Позичальник прострочив, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно договору 2, Позичальник сплачує Кредитодавцю додаткові проценти від суми Кредиту за кожний день прострочення у сумі, що розраховується у відповідності до п.п.8.2. Специфікації.

7. Сума процентів за користування Кредитом складається зі звичайних процентів (п.п. 8.1. Специфікації), додаткових г процентів за прсрочення платежу (п.п.8.2. Специфікації) та додаткових процентів у разі зміни коефіцієнтів (п.п.8.3. Специфікації). Сума звичайних та додаткових процентів нараховується Кредитодавцем, виходячи з фактичного строку користування Кредитом, та сплачується Позичальником в день погашення Кредиту, при цьому враховується перший день надання Кредиту та не враховується день погашення Кредиту, але в буд-якому випадку мінімальнимстроком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином сума, обумовлена у п. 9 Специфікацїї підлягає обов'язковому перерахунку з урахуванням фактичною строку користування Кредитом у календарних днях на момент сплати. Додатковий процент у разі зміни коефіцієнтів дорівнює (К1/К2-1) помножено на суму Кредиту. К1 - коефіцієнт на момент нарахування додаткових процентів, К2 - коефіцієнт на момент видачі Кредиту. Значення К1, К2 визначається внутрішніми документами Кредитодавця. Таким чином сума обумовлена у п.9 Специфікації підлягає обов'язковому перерахунку з урахуванням фактичною строку користування Кредитом у календарних днях на момент сплати та з урахуванням додаткових процентів на момент сплати.

8.Кредитодавець має право в односторонньому порядку призупинити нарахування процентів або зменшити процентну ставку у разі прострочення погашення кредиту.

9. дані Договору 1 є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України. Кредитодавець має право без згоди Позичальника передати свої права іншій особі за правочином (відступити право вимоги).

10. Підписуючи даний договір Позичальник дає згоду (дозвіл) на обробку йото персональних даних, відповідно до чинного законодавства України.

1 1. договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації. Строк дії Договору 1 визначається згідно п.4 Специфікації. Договір 1 може бути достроково припинено в порядку встановленому даним договором чи відповідно до закону, але у будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичною задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника у повному обсязі.

Договір 1 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної зі Сторін. Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення цього договору між Сторонами на умовах визначених в Договорі 1. Кредитодавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

ДОГОВІР ЗАКЛАДУ МАЙНА ДО ЛОМБАРДУ (Договір 2)

Відповідно Договору 1 Кредитодавець та Позичальник, далі: Заставодержатель та Заставодавець, уклали даний договір закладу майна до ломбарду (далі Договір 2), про наступне:

1. Заставодавець передає у володіння Заставодержателю майно (одну або кілька речей) згідно п.5 Специфікації, яке є предметом закладу (далі - Предмет). Опис та характеристики Предмету, наведені у п.5 Специфікації. Опис у Специфікації каміння, яке є складовою частиною Предмету або самостійно виступає Предметом. здійснюється лище у разі, якщо каміння є дорогоцінним. Наступні застави Предмету можливі викпючно за письмовою згодою Заставодержателя.

2. Предмет оцінюється за згодою Заставодержателя та Заставодавця згідно п.6 Специфікації, в межах максимальної оцінної вартості, встановленої згідно відповідних правил Заставодержателя.

3. Заставодавець заявляє, що Предмет є його особистою приватною власністю, при цьому право власиості на Предмет набуто Заставодавцем правомірне, Предмет нікому іншому не відчужений, під забороною (арештом). а також заставою, в тому числі податковою, не перебуває, в найм. позичку не переданий, судовою спору щодо Предмету, а також прав третіх осіб немає, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесено.

4. Заклад Предмету є забезпеченням зобов'язань Заставодавця, як Позичальника, перед Заставодержателем, як Кредитодавцем , за Договором 1, а саме зобов'язань щодо повернення суми Кредиту згідно п.7 Специфікації, сплати суми процентів за користування Кредитом згідно п.8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у п.4 Специфікації.

5. Заставодержатель зобов'язується:

5.1. належним чином утримувати Предмет; за втрату Предмета нести відповідальність перед Заставодавцем у розмірі оцінної вартості Предмету. встановленої згідно п.6 Специфікації, а за недостачу або ушкодження Предмету -у розмірі суми на яку знизилася його оцінна вартість;

5.2. неґайно повернути Заставодавцю Предмет при виконанні ним своїх зобов'язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк.

6. У разі невиконання Заставодавцем, як Позичальником, своїх зобов'язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк, Заставодержатель з метою погашення Кредиту, а також процентів за користування Кредитом, відшкодування збитків та інших витрат, понесених Заставодержателем внаслідок невиконання Заставодавцем, як Позичальником зобов'язань по Договору 1, має право звернути стягнення на закладене майно шляхом набуття

права власності на Предмет та/або його примусового відчуження, при цьому засіб відчуження обирається Заставодержателем на його власний розсуд.

7. У разі, якщо Заставодавець, як Позичальник, прострочив, а Заставодержатель вже здійснив передпродажну підготовку Предмету, Заставодавець втрачає право вимагати виконання Заставодержатепем зобов'язань, передбачених п.5 Договору 2 - стосовно недостачі та/або ушкодження Предмету.

8. Дані Договору 2, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.

9. Договір 2 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації та діє до моменту припинення Дотовору 1. Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення цього договору між Сторонами на умовах визначених в Договорі 2 . Договір 2 може бути достроково припинено відповідно до закону. Договір 2 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках - по одному
для кожної із Сторін.

_____________________________________________________________
Made on
Tilda